Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jejich kontaktní údaje naleznete v části "Informace o odpovědném orgánu" v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje zadané do kontaktního formuláře. .

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. , internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s touto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

2. hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Hostitelská Evropa

Poskytovatelem je Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Kolín nad Rýnem (dále jen Host Europe) Když navštívíte naše webové stránky, Host Europe shromažďuje různé soubory protokolu včetně vašich IP adres.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Host Europe: https: //www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Použití Host Europe je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby naše webové stránky byly prezentovány co nejspolehlivěji. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. např. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování úloh

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s DSGVO.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Sandro Porcu
Spring Valley 9
02689 Sohland

Telefon: 0179 293 00 85
E-mail: s.porcu@web.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 lit. a DSGVO, pokud jde o zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 DSGVO jsou zpracovány. V případě výslovného souhlasu s předáváním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 lit. a GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. , např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se provádí také na základě § 25 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. b GDPR. Kromě toho zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl.6 odst. 1 lit. f DSGVO se uskuteční. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přenášeny a zpracovávány v těchto třetích zemích. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. , např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 NĚMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Můžete se na nás kdykoli obrátit s těmito a dalšími dotazy týkajícími se osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybníte správnost osobních údajů, které o vás máme, budeme obvykle potřebovat čas na jejich ověření. Po dobu trvání přezkumu máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud si přejete podat námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, je třeba najít rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé datové pakety a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran do webových stránek (např. , např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce.  Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Další soubory cookie mohou být použity k vyhodnocení chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. , např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. , např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Které soubory cookie a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Souhlas se souborem cookie Borlabs

Naše webové stránky využívají technologii Borlabs Cookie Consent k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie ve vašem prohlížeči nebo s používáním určitých technologií a k jejich zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (dále jen "Borlabs").

Při vstupu na naše webové stránky se do vašeho prohlížeče uloží soubor cookie společnosti Borlabs, který uchovává souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem souborů cookie společnosti Borlabs.

Shromážděné údaje budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání nebo dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti Borlabs nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů společnosti Borlabs Cookie naleznete na adrese https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Použití technologie souhlasu se soubory cookie společnosti Borlabs se provádí za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 lit. c GDPR.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. poté, co jsme dokončili zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. sociální média

Facebook

Na těchto webových stránkách jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku najdete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah těchto webových stránek propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook přiřadit vaši návštěvu těchto webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud byl získán souhlas, je používání výše uvedené služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. 1 lit. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsme nezískali souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu být co nejvíce viditelní na sociálních sítích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 DSGVO). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany Facebooku, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody je k dispozici na adrese: https: //www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách způsobem, který zajišťuje ochranu osobních údajů. Za zabezpečení dat produktů společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektu údajů (např. , např. žádost o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Twitter. Společnost Twitter tak získává informace o vaší návštěvě těchto webových stránek. Používáním služby Twitter a funkce "Re-Tweet" jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a jsou zpřístupněny ostatním uživatelům. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Twitter. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/de/privacy.

Pokud byl získán souhlas, je používání výše uvedené služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. 1 lit. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsme nezískali souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu být co nejvíce viditelní na sociálních sítích.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavení soukromí na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn

Tyto webové stránky využívají prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je otevřena stránka tohoto webu obsahující prvky ze sítě LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tyto webové stránky pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vaši návštěvu těchto webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn.

Pokud byl získán souhlas, je používání výše uvedené služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. 1 lit. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsme nezískali souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu být co nejvíce viditelní na sociálních sítích.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest

Na těchto webových stránkách používáme prvky sociální sítě Pinterest, kterou provozuje společnost Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Při vyvolání stránky, která obsahuje takový prvek, naváže prohlížeč přímé spojení se servery Pinterest. Tento prvek sociální sítě přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tyto protokolové údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob, jakým Pinterest používáte, a soubory cookie.

Pokud byl získán souhlas, je používání výše uvedené služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů. 1 lit. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsme nezískali souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu být co nejvíce viditelní na sociálních sítích.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a používání údajů společností Pinterest, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí, naleznete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. zásuvné moduly a nástroje

Vimeo bez sledování (Do-Not-Track)

Tyto webové stránky používají pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Když navštívíte některou z našich stránek s videi Vimeo, dojde k připojení k serverům Vimeo. Serveru Vimeo to říká, které z našich stránek jste navštívili. Kromě toho Vimeo získává vaši IP adresu. Nastavili jsme však službu Vimeo tak, aby nesledovala vaši uživatelskou aktivitu a nenastavovala soubory cookie.

Použití Vimeo je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Předání údajů do USA se zakládá na standardních smluvních doložkách Komise EU a podle společnosti Vimeo na "oprávněných obchodních zájmech". Podrobnosti najdete zde: https://vimeo.com/privacy.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

Zabezpečení témat iThemes

Na tomto webu jsme integrovali zabezpečení iThemes. Poskytovatelem je společnost iThemes Media LLC, 1720 South Kelly Avenue Edmond, OK 73013, USA (dále jen "iThemes Security").

Zabezpečení iThemes je navrženo tak, aby chránilo naše webové stránky před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky.  Za tímto účelem společnost iThemes Security shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu, čas a zdroj pokusů o přihlášení a údaje ze záznamů (např. použitý prohlížeč). Zabezpečení iThemes je nainstalováno lokálně na našich serverech.

Zabezpečení iThemes Security přenáší IP adresy opakovaných útočníků do centrální databáze iThemes v USA (Network Brute Force Protection), aby se takovým útokům v budoucnu zabránilo.

Použití zabezpečení iThemes je založeno na čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně svých webových stránek před kybernetickými útoky. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b). 1 lit. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přejít nahoru